Tarieven en Voorwaarden

Klik hierna voor onze Privacy Statement

CORONA NIEUWS: Wij zijn gewoon open!

We geven sessies in onze praktijk, uiteraard met inachtneming van de door de overheid afgekondigde maatregelen en met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM. We nemen uiteraard de vereiste 1,5 meter afstand in acht alsmede alle hygiënische maatregelen.

Naast de sessies in onze praktijk in Bussum geven we ook online sessies via WeSeeDo, een AVG veilige vorm van beeldbellen.  Deze online sessies zijn 1 uur.

Daarnaast bieden we gedurende de Corona uitbraak speciaal voor mensen met een zeer klein budget op de woensdagochtend gratis ONLINE sessies van een half uur tussen 11 en 12:30. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@cbcoaching.nl

 

Tarieven voor particulieren

Sessie van 1,5 uur voor € 160,-. Een groot aantal ziektekostenverzekeraars vergoeden onze sessies gedeeltelijk bij aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen (zie hieronder). 

Eerste sessie graag contant betalen. Vanaf tweede sessie kan het ook per bank. We hebben geen pinautomaat. Facturen sturen we je na afloop als pdf per mail. 

Heb je een bijstandsuitkering dan hanteren we een aangepaste prijs voor een sessie van 1,5 uur:  € 100,- . 

Heb je weinig financiële ruimte, kijk dan ook op onze pagina over groepscoaching voor € 45 . 

 
COACHINGSPAKKETTEN 2020:  

PAKKET 1: Bij afname van 3 sessies binnen 5 weken, kost de derde sessie € 145 ipv € 160 euro . Dus 3 sessies voor € 465 ipv € 480. 

PAKKET 2: Bij afname van 4 sessies binnen 7 weken, kost de vierde sessie € 120 ipv € 160 euro . Dus 4 sessies voor € 600 ipv € 640.

PAKKET 3: Bij afname van 5 sessies binnen 9 weken, kost de vijfde sessie  € 85. Dus 5 sessies voor € 725 ipv € 800 . 

INDIVIDUELE SESSIES DIE NIET TENMINSTE 48 UUR VAN TE VOREN ZIJN AFGEZEGD, WORDEN CONFORM HET AFGESPROKEN TARIEF DOORBEREKEND EN GEFACTUREERD. 

Tarieven relatie coaching

€ 195  sessie 1,5 uur.  (NIET TENMINSTE 48 UUR VAN TE VOREN TELEFONISCH ZIJN AFGEZEGD, WORDEN CONFORM HET AFGESPROKEN TARIEF DOORBEREKEND EN GEFACTUREERD) 

ONLINE RELATIECOACHING € 130 per uur

Gedeeltelijke vergoeding door Ziektekostenverzekeraars 2020
(dit verandert in 2021 per verzekeraar)

Indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen vergoeden de hieronder genoemde ziektekostenverzekeraars de (niet online) sessies door Caroline in 2020 gedeeltelijk. Deze sessies vallen onder Psychosociale therapie. Informeer altijd zelf bij jouw ziektekostenverzekeraar of dit voor jou het geval is 

Menzis: Menzis,  Hema en PMA . (Anderzorg vergoedt geen alternatieve behandelingen)| CZ groepCZ, CZ Direct, Delta Lloyd, Ohra (vergoeden ook de groepstherapieën) | Achmea groep: (Kijk wel naar hun vergoedingen overzicht 2020) Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, AvéroAchmea, ProLife Zorgverzekeringen, De Friesland, OZF Zorgverzekeraar| VGZ: VGZ, IZZ, Univé, ZEKUR, UMC, Bewuzt, Promovendum, NationalAcademic, Besured

Zorgverzekeraars die per 2021 géén vergoeding meer bieden bij complementaire, psychosociale zorg zijn, voor de andere verzekeraars is dit nog niet bekend:
Anderzorg, Amersfoortse (ASR), AZVZ (ZZ), Bewuzt (VGZ), CZ direct (CZ groep), Ditzo (ASR), FBTO, Hema (Menzis), Interpolis (Achmea), Just (CZ), Pro Life (Achmea), Salland (Eno), Zorg en Zekerheid (ZZ), Zorgdirect (Eno)

Beperkte financiële middelen maar wel gedeeltelijke vergoeding door Ziektekostenverzekeraars?Alhoewel wij bij voorkeur sessies van 1,5 uur geven, is het indien je heel graag door ons geholpen wilt worden en beperkte financiële middelen hebt, bij hoge uitzondering en op aanvraag ook mogelijk sessies van kortere duur te ontvangen, zodat jouw sessies volledig of voor het grootste deel vergoed worden. We geven je dan 9 sessies van 30 minuten van € 50 inclusief BTW per keer. 

Vergoeding coaching door werkgever

Veel werkgevers zijn bereid te investeren in coaching, omdat het sterk bijdraagt aan het geluk, de gezondheid, effectiviteit en werkplezier van medewerkers. In bedrijven is meestal een budget beschikbaar voor scholingskosten, en vaak mag coaching daartoe gerekend worden. Even navragen is dus zeker de moeite! Als je bedrijf de sessies voor je betaalt, kijk dan bij onderstaande bedrijfstarieven voor de prijzen.  

Zakelijke tarieven

Coachsessies vergoed door kleine bedrijven € 160,- exclusief BTW sessie 1,5 uur.

Coachsessies vergoed door non profit organisaties € 195,- exclusief BTW sessie 1,5 uur.

Coachsessies vergoed door zakelijke organisaties en andere bedrijven
middensegment € 247,50 exclusief BTW sessie 1,5 uur
hoogsegment € 292,50 exclusief BTW sessie 1,5 uur
topsegment € 330,- exclusief BTW sessie 1,5 uur

 

ONLINE COACHSESSIES ZIJN OOK MOGELIJK, neem contact op voor meer informatie

Tarieven avonduren (na 18:00 uur) en weekend:

In de avonduren en in het weekend berekenen we een toeslag van 25% op ons normale tarief.

Kortere en langere sessies dan 1,5 uur zijn uiteraard mogelijk. De prijs wordt dan pro rata aangepast.

Beroepsvereniging

Caroline is aangesloten bij Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV) met A-status. VIV-registratienummer: 1907697A en is Registertherapeut BCZ® met licentienummer 505098R.

AGB code: 90-047160, Praktijkcode: AGB: 90-5575

Als lid van de VIV beschikken we over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor we tegemoet komen aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie Reglement Geschillencommissie.

Het tuchtrecht van de TCZ is op onze werkzaamheden van toepassing.

Ingeval van niet tijdige betaling draagt Caroline Bun Coaching & Healing de inning van de openstaande facturen over aan Medicas BV, incassojuristen, en dan zijn de voorwaarden als genoemd op https://medicas.net/wp-content/uploads/2017/04/Betalingsvoorwaarden-Medicas.pdf van toepassing, met uitzondering van artikel 3, waarvoor 48 uur geldt in plaats van 24 uur.

 

Deze algemene voorwaarden zijn op onze werkzaamheden van toepassing:

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

Caroline Bun Coaching

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach:

Caroline Bun, de bij de VIV aangesloten coach, alsmede Maurice Hirschhaut.

Therapeut:

Caroline, de bij de VIV aangesloten therapeut, alsmede Maurice Hirschhaut

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

VIV:

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak.

Het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website www.vivnederland.nl/organisatie/reglementen.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.
  1. Alle betalingen dienen door de cliënt/opdrachtgever te geschieden binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schulden.
  2. Bij niet-betaling binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de cliënt/opdrachtgever, is de cliënt/opdrachtgever zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in verzuim. De door cliënt/opdrachtgever verschuldigde rente over de hoofdsom vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,9% per maand of een gedeelte daarvan.
  3. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten welke gemaakt zijn ter verkrijging van de voldoening van de declaratie in dan wel buiten rechte komen voor rekening van cliënt/opdrachtgever. Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet Incassokosten
   (excl. BTW):

  – Minimumtarief € 40
  – 15% over eerste € 2.500
  – 10% over volgende € 2.500
  – 5% over volgende € 5000
  – 1% over de volgende € 190.000
  – 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

  Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,-.

   

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische individuele trajecten binnen 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Bij annulering door Opdrachtgever van deelname aan meerdelige groepssessies zijn de totaalkosten van de meerdelige groepssessies aan Opdrachtnemer verschuldigd tenzij deze annulering twee weken voor de eerste groepssessie plaatsvindt.

Bij annulering door Opdrachtgever van deelname aan een eenmalige groepssessie zijn de totaalkosten van de  groepssessie aan Opdrachtnemer verschuldigd tenzij deze annulering twee weken voorafgaand aan  de  groepssessie plaatsvindt.

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de vereniging de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.

 

Ervaringen van cliënten

Marielle  – secretaresse advocatenkantoor:
“En weer een tevreden klant lieve Caroline! Wat was ik verbaasd, verrast en wat voelde ik mij goed na mijn energetische healingsessie bij jou. Een verbrijzelde schouder, iedere dag pijn en ongemak, jarenlang fysiotherapie en onlangs ook zeer pijnlijke dry needling behandelingen die allemaal niet zo heel veel doen en jij zorgde er met je liefdevolle krachtige healing voor dat de pijn niet zomaar wat minder was, nee deze was gewoon weg. Onbeschrijfelijk mooi…. Heel veel dank!”

Joyce, zelfstandig onderneemster:
“In mijn leven kwamen bepaalde pijnpunten steeds terug. Soms met lange tussenpauzen maar altijd aanwezig. Hier kwam ik zelf niet uit. Dat was voor mij reden om contact op te nemen met Caroline. Meteen na de eerste sessie voelde ik verschil. De warme aandacht in combinatie met het aangeven van richting stelde mij op mijn gemak. Caroline heeft het vermogen om vanuit haar liefde en kracht de liefde en kracht bij jezelf te hervinden. Vandaaruit groeide mijn zelfbewustzijn en vandaaruit lukte het mij om andere beslissingen te nemen. Het gaat niet vanzelf, maar door de coaching heeft het in mijn leven een andere/betere plek gekregen.”

Wie is Caroline Bun

Caroline BunHelder, eerlijk en warm Caroline begrijpt je en voelt feilloos aan wat er voor jou nodig is om volledig jezelf te zijn en vanuit je gevoel te kunnen leven. Zij begeleidt jou als geen ander naar een gelukkiger bestaan. Opgegroeid in een gezin waarin het denken centraal stond en een academische studie vanzelfsprekend was, is Caroline haar eigen weg gegaan. Met als doel om mensen te helpen, studeerde ze rechten. Ze werkte veertien jaar in de juridische wereld als advocaat bij een groot int… lees verder