OP AL ONZE DIENSTEN ZIJN DE HIER ONDERSTAANDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERENIGING INTEGRALE VITALITEITKUNDE VAN TOEPASSING

TARIEVEN (overdag door de weeks)

VOOR PARTICULIEREN:
 € 155,- inclusief BTW sessie 1,5 uur (voor gedeeltelijke vergoeding ziektekostenverzekeraars, zie hieronder). Eerste sessie graag contant betalen. Vanaf tweede sessie kan het ook per bank. We hebben geen pinautomaat. Facturen sturen we je na afloop als pdf per mail.
Voor mensen met bijstandsuitkering hanteren we een aangepaste prijs van € 100,- inclusief BTW voor healings en coaching van 1,5 uur.


HERFSTAANBIEDING

3 privésessies (af te nemen binnen tien weken) voor 399 euro in plaats van 465 euro. Een waardevolle investering in je eigen geluk!

VOOR ZZP-ERS EN KLEIN BEDRIJF: 
€ 155 exclusief BTW voor sessie 1,5 uur.

VOOR NON PROFIT ORGANISATIES EN MIDDELGROOT BEDRIJF:
€ 193,75 exclusief BTW sessie 1,5 uur.

VOOR ZAKELIJKE MARKT/GROTE ORGANISATIES:
€ 271,25 exclusief BTW sessie 1,5 uur.

 

Kortere en langere sessies dan 1,5 uur zijn uiteraard mogelijk. De prijs wordt dan pro rata aangepast.

TARIEVEN AVONDUREN (vanaf 18 uur) en WEEKEND:

VOOR PARTICULIEREN:
 € 195,- inclusief BTW sessie 1,5 uur (voor gedeeltelijke vergoeding ziektekostenverzekeraars, zie hieronder)

VOOR ZZP-ERS EN KLEIN BEDRIJF: 
€ 195 exclusief BTW voor sessie 1,5 uur

VOOR NON PROFIT ORGANISATIES EN MIDDELGROOT BEDRIJF:
€ 243,75 exclusief BTW sessie 1,5 uur

VOOR ZAKELIJKE MARKT/GROTE ORGANISATIES:
€ 341,25 exclusief BTW sessie 1,5 uur

Kortere en langere sessies dan 1,5 uur zijn uiteraard mogelijk. De prijs wordt dan pro rata aangepast.

Prijs Healing Satsang Nights € 25 inclusief BTW

Voor prijzen van onze Groepssessies Van Gedachten naar Gevoel, Spirituele Ontwikkeling I, II en III en Coaching & Healing zie de betreffende pagina’s.


Gedeeltelijke vergoeding door Ziektekostenverzekeraars 

Caroline Bun is aangesloten bij Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV) en is Registertherapeut BCZ®. 

Indien je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen vergoeden de hieronder genoemde ziektekostenverzekeraars de sessies door Caroline gedeeltelijk. Informeer altijd zelf bij jouw ziektekostenverzekeraar of dit voor jou het geval is. Het gaat dan om spirituele therapie, wat deel uitmaakt van al onze sessies.

 • Menzis
 • CZ groepCZCZ DirectDelta LloydOhra (vergoeden ook de groepstherapieën).
 • Achmea groepZilveren KruisAvéroFBTO, OZF en Agis.
 • ONVZwaaronder ook VvAA en PNOzorg (vergoeden ook de groepstherapieën). 
 • De Friesland
 • Coöperatie VGZ: VGZ, Plus Zorgverzekering van VGZ, Bewuzt, IZZ, IZA, Univé Zorg, ZEKUR, IZA Cura, UMC en Cares Gouda.

Caroline Bun is een Registertherapeut BCZ®. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de RBCZ. Het tuchtrecht van de TCZ is op onze werkzaamheden van toepassing.

logo-rights

 

 

tcz-logo-r

 

 

____________________________________________________________________________________

Algemene Voorwaarden Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

De natuurlijke of rechtspersoon in zijn hoedanigheid van coach/therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training/therapieën of aanverwante werkzaamheden.

Coach:

De bij de VIV aangesloten coach.

Therapeut:

De bij de VIV aangesloten therapeut.

Cliënt:

De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of therapie.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

VIV:

De Vereniging Integrale Vitaliteitkunde.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van coach/therapeut.
 2. Opdrachtgever gaat akkoord met algemene voorwaarden.

 Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen

Coach/Therapeut voeren hun diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en achten zich gebonden aan het Klachtenreglement van de VIV dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak.

Het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden en het tuchtrecht zijn te vinden op de website www.vivnederland.nl/organisatie/reglementen.

Artikel 4 – Tot standkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding.

 Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan.
 3. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 6 – Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals BTW alsmede exclusief reis- en andere kosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gesteld termijn na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

 Artikel 8 – Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 9 – Overmacht

Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

 Artikel 11 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, worden zij gestimuleerd door de vereniging dit geschil in overleg op te lossen. Als dit niet lukt, kan de klacht worden overgedragen aan de mediator/klachtenbemiddelaar; deze velt geen oordeel, maar zal trachten beide partijen tot een overeenkomst te laten komen.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, biedt de vereniging de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter.

 

Vastgelegd te Delden op d.d. 29 maart 2013.